Pravidla akce „Soutěž o největší mongolský talent v České republice“.

 • Pořadatel
  Pořadatelem soutěže je společnost Mayzus Financial Services s.r.o., se sídlem U Výstaviště 287/17, Holešovice, 170 00  Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175689 (dále jen též „pořadatel“).
 • Termín a místo konání hlasováni:
  Hlasování probíhá od 20. 3. 2014 do 19. 4. 2014 23:59 GMT+1 (dále jen též „Doba konání soutěže“) na oficiální webové stránce moneypolotalent.com, jejímž provozovatelem je pořadatel.
 • Výsledky soutěže
  Vyhlášení vítěze Soutěže o největší mongolský talent v České republice proběhne nejpozději do dne 20. 4. 2014 18:00 GMT+1 na oficiálním webové stránce moneypolotalent.com a oficiálních profilech MoneyPolo Czech Republic na Facebooku, Google +, Twitteru a Vkontaktu. Za vítěze této soutěže pořadatel vyhlásí toho soutěžícího, který získá prostřednictvím hlasování na oficiální webové stránce moneypolotalent.com v době konání soutěže nejvíce hlasů.
 • Soutěžící
  Soutěžícími v soutěži o největší mongolský talent v České republice jsou:

  • Munkhtaivan Munkhbaatar, věk: 25
  • Buyannyam Bolzoibaator, věk: 17
  • Mungunzul Bayarkhuu, věk: 27
  • Khaliun Nharankhuu, věk: 24

  Každý soutěžící má možnost vyhrát na základě výsledků hlasování cenu v hodnotě cca 50.000,- Kč dle vlastního výběru. Výběr ceny jednotlivých soutěžících bude uveden na oficiální webové stránce moneypolotalent.com.

 • Hlasující a způsob hlasování
  Hlasujícím může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky pro registraci zákazníka s verifikovaným účtem v systému MoneyPolo (dále jen též „hlasující“). Hlasující může hlasovat pro některého ze soutěžících pouze v případě, pokud je zaregistrován alespoň na jedné ze sociálních sítí (Facebook, Google+, Twitter, Vkontakte) a tím, že v době konání soutěže na oficiální webové stránce moneypolotalent.com stiskne tlačítko „Hlasovat“. Hlasující se hlasováním pro některého ze soutěžících automaticky stává účastníkem soutěže o virtuální předplacené karty Mayzus Financial Services (dále jen „předplacené karty“) v hodnotě 50 a 100 USD.

   

  Doba konání soutěže mezi hlasujícími o předplacené karty je totožná s dobou konání Soutěže o největší mongolský talent v České republice, přičemž výhercem předplacené karty v hodnotě 50,- USD se stane hlasující, jehož hlas bude mít dle sčítacího systému pořadatele pořadové číslo dělitelné 500 beze zbytku (tedy každý 500., 1000., 1500., … hlas). Tři nejaktivnější hlasující po celou dobu konání soutěže vyhrávají předplacenou kartu v hodnotě 100,- USD. Vyhlášení výherců předplacených karet proběhne na oficiálním profilu MoneyPolo Czech Republic na sociálních sítích. Pořadatel si vyhrazuje právo uveřejnit jméno výherce na oficiálním profilu MoneyPolo Czech Republic na sociálních sítích.

  • Součet hlasů soutěžících o předplacené karty
   Hlasující je považován za totožného a jeho hlasy z různých sociálních sítí jsou sečtené dohromady v případě, že je hlasující registrován stejným emailem na všech sociálních sítích, ze kterých hlasující hlasoval. Hlasující může hlasovat pouze jednou za 8 hodin z jedné sociální sítě (Facebook, Google+, Twitter, Vkontakte), tzn., že jeden hlasující může denně hlasovat nejvíce dvanáctkrát. Pokud hlasující používá různé emailové adresy pro přihlášení do sociálních sítí, nebudou jeho hlasy sečtené v soutěži o nejaktivnějšího hlasujícího.
 • Předání výhry (předplacených karet) hlasujícím
  Lhůta k převzetí výhry činí maximálně 6 měsíců ode dne vyhlášení vítěze na oficiálním profilu MoneyPolo Czech Republic na sociálních sítích. Výhru z této soutěže nelze převést na jiného hlasujícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher. Výherce je oprávněn výhru odmítnout. Všechny výhry do soutěže poskytuje pořadatel.
 • Podmínky pro zanechávání komentářů a vzkazů v průběhu hlasování
  Hlasující má právo zanechávat komentáře a vzkazy v průběhu hlasování. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit komentáře hlasujícího v případě, že tyto komentáře mají nenávistný, vyhrožující či pornografický obsah nebo obsah vyzývající k násilí.
 • Zpracování osobních údajů

  Hlasující účastí v soutěži o předplacené karty vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže o předplacené karty a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v této soutěži dává hlasující pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu s hlasujícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 1 roku od udělení souhlasu.

   

  Hlasující, který poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.

   

  Účastí v soutěži hlasující souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.

 • Závěrečná ustanovení

  Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním předplacených karet.

   

  Osoby nesplňující účast v soutěži o předplacené karty nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny a jejich hlasy pro soutěžící nebudou započítány.

   

  Pořadatel akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži o předplacené karty.

   

  Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat hlasujícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn hlasujícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.